Phòng chống tham nhũng

# Báo cáo Tệp
1 Báo cáo về hoạt động Ban thanh tra nhân dân năm 2022
2 Kết quả hoạt động của kiểm soát viên Công ty năm 2022
3 Báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2022

# Báo cáo Tệp
1 Rà sót sửa đổi bổ sung, dự thảo mới các qui chế qui định của Công ty
2 Sơ kế 05 năm thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW
3 Báo cáo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phục vụ báo cáo định kỳ của BCS đảng
4 Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
5 Kế hoạch Công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp năm 2022
6 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU
7 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022
8 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh
9 Báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2022
10 Chương trình công tác năm 2022 của Ban Thanh tra nhân dân
11 Kế hoạch kiểm soát năm 2022 của Kiểm soát viên
12 Kế hoạch thực hiện kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII
13 Kế hoạch sắp xếp, luân chuyển Trưởng VPĐD Công ty các tỉnh năm 2022
14 Kế hoạch triển khai thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2022

# Báo cáo Tệp
1 Báo cáo công tác nội chính, phòng chống, tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2021
2 BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2021
3 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG, CHÓNG THAM NHŨNG NĂM 2021
4 Kế hoạch kiểm soát xung đột lợi ích năm 2022

# Báo cáo Tệp
1 Báo cáo công tác nội chính, phòng chống, tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020
2 Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 12/5/2017 của Tỉnh Ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến năm 2020
3 Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 12/5/2017 của Tỉnh Ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến năm 2020
4 Công tác qui hoạch
5 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết

# Báo cáo Tệp
1 báo cáo công tác nội chính, phòng chống, tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2019
2 Báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2019 và kế hoạch năm 2020
3 Chứng nhận quyền sử dụng đất
4 Qui Chế Tài chính