Chúc mừng quý khách hàng tại tỉnh Quảng Ngãi đã trúng thưởng giải Đặc Biệt mở thưởng ngày 24/03/2023, ký hiệu: 12
Phòng chống tham nhũng

# Báo cáo Tệp
1 Báo cáo công tác nội chính, phòng chống, tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2021
2 BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2021
3 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG, CHÓNG THAM NHŨNG NĂM 2021

# Báo cáo Tệp
1 Báo cáo công tác nội chính, phòng chống, tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020
2 Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 12/5/2017 của Tỉnh Ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến năm 2020
3 Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 12/5/2017 của Tỉnh Ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến năm 2020
4 Công tác qui hoạch
5 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết

# Báo cáo Tệp
1 báo cáo công tác nội chính, phòng chống, tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2019
2 Báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2019 và kế hoạch năm 2020
3 Chứng nhận quyền sử dụng đất
4 Qui Chế Tài chính