Chúc mừng quý khách hàng tại tỉnh Bình Định đã trúng thưởng giải Đặc Biệt mở thưởng ngày 19/7/2024, ký hiệu: 29
Báo cáo kế hoạch

# Báo cáo Tệp
1 Báo cáo về thực trạng quản trị, cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng năm 2024
2 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm 2023
3 BÁO CÁO TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI NĂM 2023
4 BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2023
5 Báo Cáo Mục Tiêu Tổng Quát, Kế Hoạch Kinh Doanh Nam 2024

# Báo cáo Tệp
1 Kế hoạch tài chính năm 2023
2 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2023
3 Báo cáo đánh giá kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022
4 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2022
5 Báo Cáo trách nhiệm xã hội năm 2022
6 Báo Cáo Mục Tiêu Tổng Quát, Kế Hoạch Kinh Doanh Nam 2023

# Báo cáo Tệp
1 Báo cáo trách nhiệm xã hội năm 2021
2 Báo cáo đánh giá kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021
3 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng năm 2022
4 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2021
5 Quyết định về phê duyệt kế hoạch lao động năm 2022
6 BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

# Báo cáo Tệp
1 BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG NĂM 2020
2 BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2020
3 BÁO CÁO TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI NĂM 2020
4 Quyết định phê duyệt kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021
5 Quyết định phê duyệt kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm 2021-2025
6 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm 2021 - 2025
7 Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Công ty năm 2020
8 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm 2018 - 2020
9 Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2021
10 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANG NGIỆP NĂM 2020
11 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2019
12 Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc và Kiểm soát viên
13 Thông báo tạm ngưng phát hành vé số

# Báo cáo Tệp
1 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm 2017 - 2019
2 BÁO CÁO TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI NĂM 2019
3 BÁO CÁO TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI NĂM 2019
4 Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Công ty năm 2019
5 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANG NGIỆP NĂM 2019

# Báo cáo Tệp
1 BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANG NGIỆP NĂM 2018
2 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm 2016 - 2018
3 Báo cáo trách nhiệm xã hội năm 2018
4 Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Công ty năm 2018
5 Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2019
6 Báo cáo tình hình thực hiện sắp sếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018

# Báo cáo Tệp
1 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh hằng năm và 3 năm (2015-2017)
2 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017
3 Báo cáo trách nhiệm xã hội năm 2017
4 Báo cáo tình hình thực hiện sắp sếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017
5 Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018

# Báo cáo Tệp
1 Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2017
2 Công bố thông tin doanh nghiệp
3 Tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính 06 tháng đầu năm 2016
4 Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016
5 Tiền lương, tiền thưởng năm 2016
6 Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015
7 Sấp xếp đổi mới doanh nghiệp 2016
8 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
9 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
10 kế hoạch kinh doanh 05 năm
11 Công khai tình hình vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2015
12 Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh hằng năm và 03 năm
13 Công khai kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015
14 Công bố kết quả hoạt động kinh doanh
15 Báo cáo trách nhiệm xã hội năm 2016
16 Báo cáo tiền lương thưởng 2016
17 Báo cáo tình hình tài chính và kết quả kinh doanh 2015
18 báo cáo tình hình đầu tư ra ngoài doanh nghiệp năm 2015