Chúc mừng quý khách hàng tại tỉnh Quảng Ngãi đã trúng thưởng giải Đặc Biệt mở thưởng ngày 14/6/2024, ký hiệu: 24
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII (Đối tượng là quần chúng Người lao động trong Công ty)

         Nghị quyết của Đảng là kết tinh trí tuệ, sức sáng tạo và niềm tin của toàn Đảng, toàn dân. Để các Nghị quyết tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhanh chóng đi vào cuộc sống, ngoài việc phổ biến rộng rãi đến các cán bộ đảng viên, sáng ngày 05/9/2022 Ban thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận đã tổ chức học tập, tuyên truyền đối với quần chúng là người lao động tại Công ty. Hội nghị tuyên truyền do đồng chí Vũ Đức Kim – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty báo cáo.

          Tại hội nghị tuyên truyền, đồng chí Vũ Đức Kim đã nêu bật những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của các nghị quyết. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

         Cùng với đó, nhằm tạo sự thống nhất và nâng cao nhân thức của quần chúng – người lao động Công ty về vai trò, tầm quan trọng của Thủ đô Hà Nội, đồng chí Bí thư đã phổ biến nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

       Để các Nghị quyết của Đảng đi vào đời sống một cách thiết thực, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, công việc tuyên truyền đóng vai trò vô cùng quan trọng. Quá trình tuyên truyền gắn với kịp thời giải đáp những nội dung cán bộ, đảng viên và nhân dân còn băn khoăn, vướng mắc; kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những trường hợp nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ; chủ động định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận tích cực trong xã hội; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc.

 

 

Bích Liên
Tin liên quan