Thứ Sáu, 21-05-2021
CỬ TRI TRẺ CHI ĐOÀN CÔNG TY THHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH NINH THUẬN SẴN SÀNG THAM GIA BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn,bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bầu cử là cơ sở pháp lý cho việc hình thành ra các cơ quan đại diện cho quyền lực nhà nước. Thông qua bầu cử giúp người dân có điều kiện thể hiện quyền"làm chủ" của mình, nhất là trong việc lựa chọn ra những người đại diện cho tiếng nói, cho lợi ích của mình.

Lưu ý: Mọi người có thể dùng ZALO quét mã QR (hình ảnh bên dưới) để truy cập tra cứu các tài liệu về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bao gồm: Danh sách tiểu sử của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; khu vực địa điểm bỏ phiếu của ở 07 huyện, thành phố trên địabàn tỉnh Ninh Thuận; Chương trình hành động của những người ứng cử; các văn bản chỉ đạo và những thông tin cần biết về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thúy Vũ.
Tin liên quan