Chúc mừng quý khách hàng tại tỉnh Quảng Ngãi đã trúng thưởng giải Đặc Biệt mở thưởng ngày 14/6/2024, ký hiệu: 24
Chủ tịch Công tyTNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận công bố: NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NỀN TẢNG VĂN HÓA CÔNG TY

Nhằm hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động ngày 07/11/2016, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển bền vững Công ty, góp phần tạo nên động lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo.

Ngày 08/12/2020, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận đã ký Quyết định số 80/QĐ-XSKT công bố những nội dung cơ bản của nền tảng văn hóa doanh nghiệp Công ty bao gồm: Tầm nhìn, Sứ mệnh, Quy chế văn hóa và Giá trị cốt lõi. Cụ thể:

Nền tảng văn hóa doanh nghiệp của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Nền tảng văn hóa Công ty) là những giá trị tinh thần cốt lõi riêng có của Công ty, được tích lũy, gây dựng nên từ ngày thành lập, trong suốt quá trình tồn tại, phát triển, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững và toàn diện của Công ty.

Nền tảng văn hóa Công ty có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường nguồn lực, quy tụ được sức mạnh của các thế hệ Người quản lý, Người lao động, khích lệ mọi người tạo ra lợi ích cho Công ty, đồng thời được xã hội nói chung, đối tác, khách hàng nói riêng chấp nhận và trân trọng.

Quán triệt quan điểm “Con người là trung tâm của phát triển, đồng thời là chủ thể phát triển”, Nền tảng văn hóa Công ty bao gồm những nội dung cơ bản sau:

I. TẦM NHÌN

Hướng tới xây dựng Công ty phát triển bền vững toàn diện, phấn đấu trở thành Công ty tốp đầu trong hoạt động kinh doanh các trò chơi có thưởng theo quy định của pháp luật trong tỉnh Ninh Thuận và khu vực đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

II.SỨ MỆNH

Phát huy mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành sứ mệnh:

1. Phục vụ tốt nhu cầu vui chơi giải trí của Nhân dân theo quy định của pháp luật;

2. Thực hiện hài hòa các lợi ích của Nhà nước, của Công ty và của Người lao động;

3. Tham gia với trách nhiệm cao nhất đối với công tác an sinh xã hội.

III.VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Cam kết thực hiện nghiêm túc Quy chế văn hóa doanh nghiệp Công ty và Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa đã ban hành kèm theo Quyết định số125/QĐ-XSKT ngày 08/11/2017 của Chủ tịch Công ty.

IV. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giá trị cốt lõi của Công ty là một phần trọng tâm của nền tảng Văn hóa Công ty, là tập hợp những chuẩn mực văn hóa, nguyên tắc căn bản, cần thiết, mang tính lâu dài, quyết định thành công định hướng phát triển bền vững toàn diện của Công ty. Giá trị cốt lõi của Công ty gồm:

“UY TÍN - TRUNG THỰC - KHÁCH QUAN – ĐỒNG THUẬN - PHÁT TRIỂN”

Công ty cam kết thực hiện:

1. UY TÍN:

Chấp hành pháp luật – Trách nhiệm đến cùng; coi trọng uy tín của Công ty là vinh dự và trách nhiệm của mọi thành viên.

2. TRUNG THỰC:

Nói đúng những gì được nói, cần nói; hỏi những điều cần hỏi; tranh luận những điều phải tranh luận; phản ảnh đúng, đủ những gì đã nghe, đã thấy và thực hiện trong tất cả các mối quan hệ.

3. KHÁCH QUAN:

Đảm bảo “Liêm chính”, “Chí công” và “chính xác, tin cậy” trong ứng xử và trong hoạt động của Công ty.

4. ĐỒNG THUẬN:

“Lợi ích tập thể là trên hết, trước hết” - Đoàn kết để thành công.

5. PHÁT TRIỂN:

Vì trách nhiệm đối với sự phát triển của xã hội –Công ty phải phát triển;

          Vì trách nhiệm đối với sự phát triển của Công ty – Mỗi thành viên phải phát triển

Những nội dung cơ bản của Nền tảng văn hóa Công ty được đăng trên Website: www.xosoninhthuan.com.vn để biết và thực hiện./.

Trần thành
Tin liên quan