HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ ƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH: “TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG, KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC”

               Nhằm triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 103-KH/ĐUXS ngày 16/9/2021 của Đảng ủy Công ty về tiếp thục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, để góp phần phong phú nội dung sinh hoạt định kỳ từ tháng 10 năm 2021 ngoài tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn được Đảng ủy quán triệt tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty sẽ sưu tầm, cung cấp thêm một số câu chuyện kể, bài viết có liên quan nội dung chuyên đề phục vụ việc học tập và làm theo của cán bộ, đảng viên và người lao động đạt hiệu quả cao hơn.
            Đảng ủy Công ty yêu cầu Bí thư các Chi bộ trực thuộc, BCH các đoàn thể quần chúng, Trưởng các đơn vị quan tâm phổ biến tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và người lao động.

Nội dung: Những nét cơ bản về nguồn gốc tư tưởng của Hồ Chí Minh về Ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc


Tài liệu phục vụ sinh hoạt định kỳ tháng 10/2021 của Chi bộ, đoàn thể do Đảng ủy Công ty sưu tầm cung cấp và chịu trách nhiệm về nội dung)


         Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Ý chí tự lực, tự cường”  là không phụ thuộc vào lực lượng bên ngoài, có quan điểm độc lập trong quan hệ quốc tế; là phải nhận thức rõ sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc với chủ nghĩa quốc tế trong sáng; là sự chủ động, chuẩn bị mọi mặt các điều kiện của cách mạng; là đặc biệt chú trọng phát huy vai trò, sức mạnh của Nhân dân; là quyết tâm bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc.

Trong những năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước, Người cho rằng, với ý chí, khát vọng đấu tranh mãnh liệt, bất khuất vì độc lập, tự do, cách mạng ở các nước thuộc địa (trong đó có Việt Nam) hoàn toàn có thể chủ động giành thắng lợi, không phụ thuộc việc cách mạng ở chính quốc có thắng lợi hay không. Ý chí tự lực, tự cường trong tư tưởng Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã giúp Người thấy rõ sức mạnh của chủ nghĩa dân tộc chân chính, bao gồm chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, tạo nên sức mạnh to lớn của các dân tộc bị áp bức trên thế giới đứng lên chống đế quốc, thực dân.

Theo Người, nhân tố mang tính quyết định của cách mạng giải phóng dân tộc chính là sức mạnh của toàn dân tộc. Nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta” nhưng “phải củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa Nhân dân ta và Nhân dân các nước bạn, Nhân dân Pháp, Nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới”.

Mùa Xuân năm 1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng đánh dấu bước ngoặt đặc biệt quan trọng trong tiến trình cách mạng dân tộc, trở thành nhân tố tiên quyết, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, dẫn dắt, tập hợp và lãnh đạo Nhân dân từng bước đấu tranh, chuẩn bị các điều kiện mọi mặt, đưa tới sự thành công của cách mạng.

Nhờ có sự chủ động, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã diễn ra mau lẹ, ít đổ máu, giành thắng lợi hoàn toàn trên cả nước. Thắng lợi này thể hiện việc vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin ở một nước thuộc địa, khẳng định đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng, tinh thần, ý chí tự lực, tự cường của toàn dân tộc theo tư tưởng của Bác. Tư tưởng tự lực, tự cường, chủ động chuẩn bị chu đáo các điều kiện cách mạng tiếp tục được phát triển và khẳng định trong các giai đoạn cách mạng sau này, đưa tới thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, kháng chiến chống đế quốc Mỹ và trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, đặc biệt là trong 35 năm đổi mới.

Trong Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhân dân là phạm trù cao quý nhất. Người nói: “Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân”. Người khẳng định, dân khí mạnh thì binh lính nào, súng ống nào cũng không địch nổi. “Nếu lãnh đạo khéo thì việc gì khó khăn mấy và to lớn mấy, Nhân dân cũng làm được”.

Vai trò và sức mạnh của Nhân dân luôn được Đảng ta trân trọng, phát huy cao độ trong công cuộc trường kỳ kháng chiến, cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ đất nước kể từ khi hòa bình lập lại đến nay, tạo nên những thành tựu vô cùng quan trọng trên các phương diện đời sống xã hội, đem lại những giá trị kinh tế - xã hội, những thay đổi lớn lao về diện mạo đất nước trong tiến trình thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” như Bác Hồ hằng mong ước.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, cường thịnh, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; là thực hiện khát vọng đất nước giàu mạnh, cường thịnh trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng chế độ mới, mưu cầu hạnh phúc, ấm no cho Nhân dân; là xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, thực hiện một cách có kế hoạch với sự đồng lòng của Chính phủ và người dân; phát huy tối đa nội lực dân tộc, tranh thủ ngoại lực, có chính sách mở cửa,thu hút đầu tư nước ngoài; luôn xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của đất nước, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn để đưa ra những quan điểm, chủ trương phù hợp; không giáo điều, máy móc trong học tập kinh nghiệm của nước khác...

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, với cương vị là người đứng đầu Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn xây dựng đất nước giàu mạnh, mang lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân. Người nhiều lần nhắc nhở: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.

Xuyên suốt hai cuộc trường chinh kháng chiến chống lại các thế lực đế quốc, thực dân Pháp và Mỹ, đường lối kiến thiết đất nước, từng bước hiện thực hóa khát vọng xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh, cường thịnh luôn được Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một cách cụ thể, phù hợp, sáng tạo và quyết liệt. Trong quá trình xây dựng đất nước, Người rất coi trọng các chính sách kinh tế nhằm đạt tới sự ổn định và phát triển xã hội, đem lại hạnh phúc cho con người. Người khẳng định Đảng ta, Nhà nước ta từ Nhân dân mà ra, vừa là người lãnh đạo vừa là người đầy tớ của Nhân dân, không có lợi ích nào khác lợi ích của Nhân dân. Trước lúc đi xa, trong Di chúc Người bày tỏ điều mong muốn cuối cùng, cũng là khát vọng tột bậc: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo Tư tưởng của Người trong điều kiện tiếp tục phấn đấu xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch vững mạnh toàn diện, các đoàn thể quần chúng vững mạnh, Công ty phát triển bền vững hiện nay chính là mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động phải ra sức vượt khó vươn lên, vượt qua đại dịch Covid-19, sẳn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, chủ động, sáng tạo, góp phần cùng Công ty nhanh chóng ổn định tình hình, tổ chức kinh doanh an toàn hiệu quả ngay sau khi dịch bệnh được khống chế, hoạt động xã hội được trở lại “bình thường mới”, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2021, tạo tiền đề vươn lên lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công ty Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận ngày 01/4/2022./

Nội dung tiếp theo kỳ sau: Tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường qua câu chuyện kể “Hai bàn tay

    

                              Đảng ủy Công ty TNHH

                              xổ số kiến thiết ninh thuận

                                                                (Trần Thành,  Chi bộ Tổ chức – Lao động)


Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 97
  • Trong tuần: 4178
  • Tất cả: 967869
 
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT NINH THUẬN

           - Địa chỉ: Số 32 đường 16 tháng 4, Thành Phố Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

           - Tel: 0259.3830155 - 3830378 - 3830379. Fax: 0259.3822708 - 3822707 -  3830380

            - Website:http://www.xosoninhthuan.com.vn/   

            - Email:xosoninhthuan@yahoo.com hay xosoninhthuan@ninhthuan.gov.vn